fbpx

Kirppismestarin toimeksiantosopimus

1. Sopimusosapuolet

Toimeksiantaja (myöhemmin Vähänkäytetty)

Nimi: Vähänkäytetty.fi (Suomen Nettikirpputorit Oy)
Osoite: Teknologiantie 1, 90590 Oulu
Y-tunnus: 2609105-1

Toimeksisaaja (myöhemmin kirppismestari)

Nimi: Eerika Esimerkki
Osoite: Esimerkintie 1, 00000 Oulu
Henkilötunnus: 010110-123A
Puhelinnumero: 040 000 0000
Email: esimerkki@esimerkki.com

2. Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoitus on sopia kirppismestarin ja Vähänkäytetyn välisestä yhteistyöstä, vastuista ja toimeksiannon korvauksista sekä maksuaikataulusta.

3. Toimeksiannon kuvaus

Kirppismestarin toiminta on kuvattu kirppismestari.fi -sivustolla ja kirppismestari.fi -sivuston koulutusosiossa. Kirppismestari on perehtynyt kirppismestari.fi -sivustoon huolellisesti ennen tämän toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista.

Kirppismestari lisää Vähänkäytetyn hänelle toimittamia, kolmannen osapuolen tuotteita myyntiin Vähänkäytetty.fi -palveluun saamansa koulutuksen ja ohjeistuksen mukaisesti. Kirppismestarin toimeksiantoon kuuluu mm. tuotteiden lajittelu, valokuvaus, hinnoittelu ja tuotetietojen syöttäminen. Tuotteet syötetään myyntiin myyntierittäin kirppismestarin omalla asiakastilillä kohdassa “Myyntierät ja asetukset”.

Kun tuotteet on lisätty ja hyväksytty myyntiin, toimittaa kirppismestari kaikki tuotteet takaisin Vähänkäytetylle tai hylätyt tuotteet suoraan myyjälle, mikäli hän on näin valinnut. Tämän jälkeen tuotteet julkaistaan myyntiin Vähänkäytetyn palveluun. Myyntituotot jaetaan tuotteiden omistajan ja kirppismestarin kesken. Oman osuutensa myyntiansioista kirppismestari saa nostettua UKKO.fi -palvelun kautta tai laskuttamalla Vähänkäytettyä, mikäli hänellä on jo y-tunnus. Myyntituotoista kertyvä ansainta lasketaan liitteessä 1 kuvatulla tavalla.

Kirppismestari voi toteuttaa toimeksiantoa joustavasti hänelle itselleen sopivana ajankohtana ja juuri sen verran kuin hän itse haluaa, kuitenkin siten, että hän sitoutuu tekemiseen aina kaksi viikkoa kerrallaan ilmoittamansa resurssimäärän mukaisesti.

Vähänkäytetty ei johda eikä valvo Kirppismestarin toimintaa. Kirppismestarilla on oikeus tämän sopimuksen estämättä olla toimeksianto- tai työsuhteessa myös muihin tahoihin kuin Vähänkäytettyyn.

Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi erikseen, että tässä sopimuksessa ei ole kysymys työsuhteesta.

4. Vastuut ja velvollisuudet

Vähänkäytetty:

 • On velvollinen toimimaan tämän sopimuksen kohdan 3 (toimeksiannon kuvaus) mukaisesti.
 • On velvollinen ilmoittamaan kirppismestarille mahdollisista hänen toimeksiantoonsa liittyvistä muutoksista välittömästi.
 • On velvollinen pitämään kirppismestarin henkilötiedot salassa kolmansilta osapuolilta. Pois lukien ne viranomaiset, joilla on lain edellyttämä oikeus saada tietoja haltuunsa erikseen pyytämällä.

Kirppismestari:

 • On velvollinen toimimaan tämän sopimuksen kohdan 3 (toimeksiannon kuvaus) mukaisesti.
 • On velvollinen ilmoittamaan toimeksiantajalle toimeksiannon suorittamiseen liittyvistä viiveistä tai ongelmista. Kuten viive tuotteiden lisäämisessä myyntiin tai lähettämisessä takaisin Vähänkäytetylle.
 • Sitoutuu tekemään toimeksiannon huolellisesti ja toimeksiantajan edun huomioiden.
 • Sitoutuu käsittelemään hänelle lähetettyjä tuotteita varoen ja huolella.
 • Sitoutuu huolehtimaan hänelle lähetetyistä tavaroista siten, että kukaan ei voi niitä varastaa tai ne eivät mene pilalle.
 • Sitoutuu toimeksiannon jälkeen lähettämään takaisin kaikki tuotteet, sekä myyntiin lisätyt että hylätyt, ennalta määrätyssä ajankohdassa.
 • On velvollinen ilmoittamaan mahdollisesti havaitsemistaan ongelmista tai virheistä, joista voi aiheutua taloudellista haittaa toimeksiantajalle.
 • Sitoutuu olemaan luovuttamatta salasanoja, käyttäjätunnuksia ja henkilötietoja kolmansille osapuolille.
 • Sitoutuu käsittelemään hylättyjen tuotteiden takaisinlähettämistä varten saamiaan myyjän tietoja huolellisesti sekä luottamuksellisesti. Tietoja saa käyttää ainoastaan takaisinlähettämiseen, ei mihinkään muuhun tarkoitukseen. Mikäli hylättyjä tuotteita ei ole erässä, jossa myyjä haluaa ne takaisin, tulee tarra hävittää asianmukaisesti esimerkiksi silppuamalla se saksilla, jottei tietoja joudu vääriin käsiin. 

5. Myyntiprovisio ja myynnin seuranta

Kirppismestarin myyntiprovisioiden kertyminen on kuvattu kirppismestari.fi -sivustolla ja kirppismestari on perehtynyt kirppismestari.fi -sivustoon huolellisesti ennen tämän toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista.

Kirppismestarin myyntiin lisäämät tuotteet julkaistaan myyntiin kirppismestarin asettamaan hintaan + 2,90€, joka on Vähänkäytetyn osuus.

Toteutuneesta myyntihinnasta ilman Vähänkäytetyn osuutta vähennetään myyntimalliin kuuluva logistiikkamaksu 0,60€ (0,30€ myyjä / 0,30€ kirppismestari). Jäljelle jäävä summa jaetaan kirppismestarin ja tuotteet palveluun lähettäneen asiakkaan kesken 50/50. Kirppismestarin osuus sisältää arvonlisäveroa 24%.

Myyntiprovisio realisoituu tilitettäväksi 30 vrk:n kuluttua siitä, kun ostaja on ostanut tuotteen, jos ostaja ole palauttanut ostamaansa tuotetta.

Kirppismestari näkee järjestelmään lisäämänsä tuotteet ja tuotteiden tilan reaaliajassa omalta asiakastililtään Vähänkäytetty.fi -palvelussa kohdassa “Kaikki tuotteet”. Kirppismestari voi pyytää myyntiprovisioita tilitykseen heti tuotteiden palautusajan umpeuduttua.

Tuotteiden myyntiaika palvelussa on 24 viikkoa. Tuotteen hintaa alennetaan 6 viikon välein tuotteen myyntiin julkaisemisesta lukien. Hintaa alennetaan enintään 3 kertaa. Hinnanalennus on 20% suuruinen tuotteen alkuperäisestä asetetusta myyntihinnasta laskettuna.

Tämän sopimuksen liitteenä 1 on esimerkkilaskelma myyntiprovision laskemisesta.

6. Myyntituottojen tilitys

Kirppismestarin täytyy rekisteröityä ukko.fi palveluun myyntituottojen tilitystä varten, jos olemassa olevaa y-tunnusta ei ole. Kirppismestarin ei tarvitse itse luoda laskuja Ukko.fi palvelussa, vaan Ukko.fi tekee sen kirppismestarin puolesta Vähänkäytetyltä saatujen myyntiraporttien mukaisesti. Jos kirppismestarilla on y-tunnus, voi hän laskuttaa myyntituotot suoraan Vähänkäytetyltä.

Kirppismestarin täytyy rekisteröityä Ukko.fi -palveluun ja Vähänkäytetyn kirppismestariksi samalla sähköpostisoitteella myyntituottojen tilitystä varten. Kirppismestari vastaa itse, että sähköpostitiedot ovat ajan tasalle ja samat kummassakin palvelussa.

Ukko.fi -palvelua käytettäessä arvonlisäverollisesta myyntiprovisiosta vähennetään arvonlisävero, Ukko.fi palvelumaksut sekä kirppismestarin henkilökohtaisen verokortin mukainen ennakonpidätys.

7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi allekirjoituspäivästä alkaen. Sopimusta ei tarvitse irtisanoa, jos kirppismestari haluaa pitää taukoa ja jatkaa toimeksiantoja myöhemmin.

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 vuorokauden irtisanomisajalla edellyttäen, että sen hetkiset myyntieräkohtaiset velvoitteet on suoritettu loppuun. Molempien osapuolien täytyy irtisanoa sopimus kirjallisesti sähköpostitse.

Vähänkäytetty maksaa kirppismestarille kuuluvat myyntiprovisiot hänen lisäämistänsä tuotteista normaalisti myös sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin myyntijakson (6 kk) päättymiseen saakka.

8. UKKO.fi

UKKO.fi-laskutuspalveluun sisältyy kattava tapaturma- ja toiminnan vastuuvakuutus vakuutusyhtiö IF:ssä. Mikäli toimeksisaaja on korvausvelvollinen, vakuutusyhtiö korvaa toiminnan vastuuvakuutuksen alaiset vahinkotapahtumat vakuutusehtojen mukaisesti miljoonan euron korvausmäärään asti. Vakuutus on voimassa, mikäli toimeksisaaja on tehnyt UKKO.fi-käyttöehtojen mukaisesti työnaloitusilmoituksen. Todistuksen työnaloitusilmoituksen tekemisestä voi tulostaa UKKO.fi-palvelussa.

Toimeksisaajan on hankittava halutessaan mahdollinen potilasvahinkovakuutus tai muu vaadittava erikoisvakuutus erikseen. Toimeksisaaja vastaa mahdollisten ammattikohtaisten lupa- ja pätevyysvaatimusten täyttymisestä. Toimeksisaaja vastaa muutenkin kaikesta oman toimintansa vakuuttamisesta.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muusta sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta, josta osapuoli ei ole voinut määrätä (force majeure).

SLP Group Oy / UKKO.fi-laskutuspalvelu ei ole osapuolena tässä sopimuksessa, eikä toimeksisaaja ole osakkaana tai työsuhteessa SLP Group Oy:ssä. UKKO.fi-laskutuspalvelu tarjoaa toimeksisaajalle ainoastaan laskutus- ja palkanlaskentapalvelun. UKKO.fi-laskutuspalvelu huolehtii toimeksisaajan ennakonpidätyksen ja arvonlisäveron tilityksestä.

Toimeksisaaja ei ole lähtökohtaisesti TyEL-vakuutuksen piirissä toimeksiannon mukaisia velvoitteita täyttäessään, sillä hänet katsotaan itsensätyöllistäjäksi. Toimeksisaaja on lähtökohtaisesti velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, mikäli hän:

 • Saa työtuloa keskimäärin vähintään n. 649 €/kk eli vuositasolla (alkamisajankohdasta 12 kk eteenpäin) 7 799,37 € (vuoden 2019 raja-arvo).
 • Itsensätyöllistäminen on toistuvaa eli toiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta.
 • On 18–68-vuotias eikä ole eläkkeellä.

UKKO.fi-laskutuspalvelu huolehtii toimeksisaajan YEL-vakuuttamisesta, mikäli toimeksisaaja on antanut tähän valtuutuksen.

UKKO.fi-laskutuspalvelu huolehtii laskutuspalvelun tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Toimeksisaaja vastaa omasta asiakasrekisteristään rekisterinpitäjänä sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. UKKO.fi-laskutuspalvelu voi luovuttaa tietoja palveluntarjoajille, esimerkiksi perintätoimistolle, jotka käsittelevät henkilötietoja UKKO.fi-laskutuspalvelun lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti. Tietoja ei luovuteta muille organisaatioille kaupallisiin tarkoituksiin.

9. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne hyväksyttävä. Toimeksisaaja ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Toimeksiantaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan johdosta.

10. Vahingonkorvaus

Toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan kaiken vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toimeksiantajalle.

Toimeksiantajalla on oikeus kuitata aiheutuneet vahingot toimeksisaajan myyntiprovisioista.

11. Immateriaalioikeudet

Toimeksiantaja omistaa kaikki tämän sopimuksen voimassaolon aikana syntyneet immateriaalioikeudet, kuten tuotteiden valokuvat, tuotetekstit jne.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sopimuksen pätemättömyys

Kaikki tässä sopimuksesta johtuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, ensimmäisenä asteena Oulun käräjäoikeudessa. Jos tämän sopimuksen jokin sopimusehto todetaan jälkikäteen pätemättömäksi, se ei vaikuta koko sopimuksen pätevyyteen.

Allekirjoitukset

LIITE 1: Myyntiprovision esimerkkilaskelma

Esimerkki YHDELLÄ tuotteella

Kirppismestari asettaa tuotteelle hinnan 10€. Vähänkäytetty.fi lisää tuotteen hintaan oman osuutensa 2,90€. Ostaja ostaa tuotteen hintaan 12,90€

10€ tuotehinnasta vähennetään myyntimallin logistiikkamaksu 0,60€. Kirppismestarin ja myyjän kesken jaettavaksi summaksi jää 9,40€, joka tarkoittaa kirppismestarin kohdalla 4,70€. Tästä summasta vähennetään alv 24%. Jäljelle jäävä summa 3,79€ on kirppismestarin bruttopalkka.

Bruttopalkasta vähennetään oman verokortin mukainen ennakonpidätys sekä Ukko.fi palvelumaksu ja lisäveloitus. Jäljelle jäävä summa on kirppismestarin nettopalkka.

Tiedot toimeksiantosopimusta varten

Täydennä tietosi alla olevaan lomakkeeseen. Lähetämme valmiin sopimuksen sinulle sähköisesti allekirjoitettavaksi muutaman arkipäivän sisällä.

Kaipaatko vielä lisätietoa?

Kurkkaa alta lisää tietoa Vähänkäytetty.fi:stä sekä sen uudesta kirppismestarikonseptista.

Mikä on
Vähänkäytetty.fi?

Tietoa Suomen suurimmasta ja suosituimmasta
nettikirppiksestä.

Mikä on
kirppismestari?

Mihin me tarvitsemme kirppismestareita ja mitä kirppismestarin toimenkuvaan kuuluu.

Mitä voin ansaita kirppismestarina?

Mistä kirppismestarin ansainta muodostuu ja
miten ansiot verotetaan.

badge basket bomb book box calendar camera card coffee diamond doc email folder gift girl woman girl woman 2 printer planchette task package bag phone notify newspaper monitor message chat market shop web watch map man 2 tablet man 1 settings gear save magnifier search loupe lamp help projector purse wallet sale tag discount letter mail Exclamation Triangle Check code